Zpětný odběr elektrozařízení s ukončenou životností

Jakožto společnost, která myslí i na ohleduplnost vůči životnímu prostředí, vám podáváme pomocnou ruku s problematikou jak nakládat s vysloužilým elektrozařízením.

Jsme součástí kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. zajišťujícího výrobcům podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Vy jakožto spotřebitel a náš zákazník hrajete nejzásadnější roli v nakládání s elektrospotřebiči, rozhodujete, co se s vysloužilým přístrojem udělá. Mějte na paměti, že naše výrobky do kontejneru na komunální odpad nepatří. Takové výrobky označujeme symbolem, najdete ho na produktech anebo v průvodních dokumentech.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Jak na to?

V rámci zpětného odběru vám nabízíme možnost při dodávce nového elektrozařízení, odevzdat přepravci vysloužilý spotřebič, a to ve stejném počtu kusů podobného typu a použití (§ 66 odst. 1 zákona o výrobcích s ukončenou životností). Jedná se o výměnu tzv. „kus za kus“. Bez nároku na úplatu. Pro tuto možnost vás prosíme o prvotní kontaktování e-mail eshop@rohnson.cz, tuto možnost zmiňte v objednávce nového výrobku – poznámka?

Máte možnost zboží odevzdat prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, viz Registr míst zpětného odběru elektrozařízení MZP

Do červeného kontejneru provozovaných společností ASEKOL – komunální sběrné místo, viz Sběrná místa

Pro nás zajišťuje ekologickou likvidaci našich výrobků společnost Marius Pedersen a.s.

Environmentální problematiku upravuje zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. díl 8 (§ 37f – 37s)  , z něhož naše společnost, mimo jiné, vychází.