REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností ELECTRA TRADE s.r.o. IČ 26711290, se sídlem Holečkova 440/15, Praha 5 – Smíchov (dále jako „prodávající“)

Záruka za jakost

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu

Způsob uplatnění reklamace

 • Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo v provozovně autorizovaného servisu ELEKTROSERVIS Jiří Tošner, Výzkumný ústav Běchovice (budova SVÚM), Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9
 • Kupující má právo uplatnit reklamaci u kontaktní osoby společnosti ELECTRA TRADE s.r.o. a ELEKTROSERVIS Jiří Tošner, viz kontakty eshop.rohnson.cz
 • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
 • Kupující má právo se dotázat na uplatnění a průběh reklamace u prodejce.

Postup uplatnění reklamace

 • Pro reklamaci použijte tento reklamační formulář: Průvodka – reklamace, odstoupení od kupní smlouvy
 • Výrobky do hodnoty 1500,- Kč vč. DPH řešíme individuálně, obvykle okamžitou výměnou dle aktuální situace. Proto o úmyslu reklamovat zakoupený výrobek prostřednictvím internetového obchodu vždy informujte nejdříve prodejce ideálně emailem, viz kontakty

Vyplněný formulář je povinné přiložit k reklamovanému výrobku.

 • Výrobek s vyplněným formulářem Průvodka k reklamaci můžete doručit do příslušného autorizovaného servisu, viz servis. 
 • Účelně vynaložené náklady v případě uznané, oprávněné reklamace budou vyplaceny po předložení daňového dokladu.
 • Můžete požádat o svoz výrobku písemně na email eshop@rohnson.cz, kam zašlete i průvodku k reklamaci. Žádost o svoz musí obsahovat adresu vyzvednutí, jméno kontaktní osoby, vč. telefonního čísla a termín svozu – pracovní den. Prosíme berte na vědomí, že nelze objednat svoz na určitou hodinu.

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 • Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, smlouva nestanoví jinak.
 • Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu (DUZP) či jiném takovém dokumentu.
 • Záruční lhůta pro spotřebitele i podnikatele činí pro nové zboží 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Prodávající poskytuje na vybrané zboží záruční lhůtu delší než je minimální zákonná lhůta. Takové zboží je viditelně označeno v detailu položky.
 • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 • Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

Výjimky z odpovědnosti za vady

 • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
 • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
 • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
 • mechanické poškození zboží;
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
 • provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
 • používání zboží v podmínkách, které nedopovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
 • poškození v důsledku vyšší moci;

Závěrečná ustanovení

 • Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinností dne 1. listopadu 2021